1) Боловсрол судалгааны төв

2) Хүнс, хөдөө аж ахуйн судалгааны төв

3) Олон нийтийн эрүүл мэндийн төв

4) Уул уурхайн удирдлагын төв

5) Бараа бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн зах зээлийн төв

6) Хувийн хэвшил болон Төрийн байгууллагын Хамтын ажиллагааны төв

7) Мэдээлэл шинжилгээний төв

8) Дипломат Сургалтын Төв

9) Урлагийн менежментийн төв

10) Монгол Хятадын хамтарсан бизнесийн төв

11) Хэвлэл мэдээллийн удирдлагын төв

12) Төрийн удирдлагын институт

13) Хувь хүний хөгжлийн хүрээлэн

14) Гүрэн хэвлэлийн газар