About Us

Гүрэн дээд сургууль нь гүйцэтгэх удирдлагын боловсрол, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг дээд боловсролын тэргүүлэх байгууллага юм. Бид “гүрэн” хөгжлийн үзэл санааг боловсруулан түгээж, нийгмийн салбар бүрт энэхүү үзэл санаа бүхий удирдагчдыг төрүүлэн гаргах тэргүүн зорилготой. Мөн “Гүрэн” дээд сургуулийн судалгаагаар бий болсон мэдлэгийг бодлого болгох нь тус сургуулийн чухал үйл ажиллагаа байх болно
About Us

Монгол Улс
Улаанбаатар хот

Утас: (976) 99094136

Цахим хаяг: demberel@guren.edu.mn

Холбоос